Salgs- og leveringsbetingelser

/
Salgs- og leveringsbetingelser

Anvendelse
Disse alminnelige salgsbetingelsene får anvendelse på alt salg fra e-apoteket.no, så lenge ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene før vareleveransen finner sted.

Definisjon kjøper
Med kjøper menes i dette dokumentet den person eller instans som bestiller varen fra e-apoteket.no

Priser
Alle priser er oppgitt i norske kroner. Til privatpersoner er alle priser oppgitt inkl. mva.

Bestillings- og avtaleprosessen
Kjøpers bestilling er bindende når bestillingen er registrert i vårt datasystem.Vi er samtidig bundet av kjøpers bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Kjøper har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se eget avsnitt.
Når vi mottar bestillingen, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse. Ordrebekreftelsen må leses nøye når den mottas, og undersøke om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Avvik mellom bestilling og ordrebekreftelse anses som et nytt tilbud fra oss, som kjøper kan akseptere eller takke nei til. Kjøper har likevel rett til å gjøre gjeldende sin opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt.

Informasjon gitt i vår nettbutikk
Vi legger vekt på å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrivefeil eller tekniske feil i tekst, priser og bilder kan forekomme, noe som kan medføre at vi ikke kan levere i henhold til opplysninger gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere en bestilling eller del av denne, dersom varen er utsolgt. Ved restsituasjoner som nevnt vil kjøper få beskjed om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Kjøper vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til bestilling, eller å kansellere bestillingen.

Ordrens gyldighet
En ordre er gyldig når ordrebekreftelsen er mottatt. Ordrebekreftelsen sendes pr. e-post. Ved ordrebekreftelse er det implisitt gitt at kjøperen godtar å følge e-apoteket.no sine salgsbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er levert, varen er avbestilt eller e-apoteket.no skriftlig pr. e-post kansellerer ordren.

Frakt og forsendelse
Varer til privatpersoner sendes som servicepakke eller brev, såframt forsendelsens beskaffenhet tillater det.
Alle firmaer vil normalt få 15 dagers kreditt. e-apoteket.no velger normalt billigste befraktningsmåte (som oftest Posten), men står fritt til å velge annen befrakter dersom varens beskaffenhet ikke tillater frakt med Posten. Kjøperen kan også spesifisere ønsket befraktningsmetode, eventuelt merkostnader ved dette må dekkes av kjøperen.
Alle påløpne kostnader i forbindelsen med frakt betales av kjøper.

Betaling / kreditt
Ved kredittsalg gis det 15 dager kredittid. Det sendes kun ut en purring for kredittsalg før kravet sendes til inkasso. Morarenter og purregebyr beregnes til enhver tid til maksimum av gjeldende regler for dette.

Salgspant
e-apoteket.no har salgspant i de leverte varene inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

Leveringstid
Varer på lager leveres normalt samme eller påfølgende dag. I tillegg kommer befraktningstid (normalt 1-4 dager innen Norge). Dersom varen ikke er på lager blir leveringstiden avtalt.
Faktisk leveringstid avhenger av våre leverandørers leveringsdyktighet. e-apoteket.no vil oppgi forventet leveringstid etter forespørsel, beregnet etter opplysninger fra våre leverandører. Oppgitte leveringstider er ikke forpliktende uten skriftlig avtale.

Forsendelse / frakt
Se egen informasjon om dette; Forsendelse

Undersøkelse av produktene
Etter at kjøper har mottatt varene bør han, så snart anledning byr seg, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers ha feil eller mangler.

Mangler i leveransen
Dersom leveransen ikke inneholder alle varene kjøper har bestilt, eller kjøper har fått levert feil varer, ber vi kjøper ta kontakt med e-apoteket.no snarest mulig, slik at vi får rettet opp feilen dersom dette skyldes forhold som kjøper ikke er skyld i.

Mangler eller feil ved produktet
Oppdages det eventuelle feil eller mangler ved et produkt som ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper velge å få rettet manglene eller kreve prisavslag. Eventuelle mangler rapporteres så fort de oppdages.

Regler for retur av defekt vare / vare med mangler
Defekt vare må returneres snarest etter mottak, senest innen 2 måneder. Siste frist for reklamasjon er 2 år etter mottak av varen (5 år dersom produktet ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år)
Varene må tilbakeleveres i den stand de ble mottatt.
Vare må returneres i originalemballasje og pakkes inn i gråpapir som sendes som Norgespakke.
Se for øvrig informasjon; Retur av varer

Angrefrist
Etter angrerettloven har kunden 14 dagers angrerett, uansett grunn, fra varen er mottatt. For å benytte seg av angreretten må kunden gi e-apoteket.no beskjed om dette enten skriftlig eller muntlig, før fristens utløp.
Dersom varen ikke kan returnes i tilnærmet lik stand som ved mottak, kan ikke kunden regne med å få tilbakebetalt hele beløpet, men fratrukket et beløp som tilsvarer verdiforringelsen av varen.
Vare må returneres i originalforpakningen og pakkes inn i gråpapir som sendes som Norgespakke.
Se for øvrig egen informasjon om angrerett under Retur av rarer.

Retur: Vilkår for privatpersoner:
e-apoteket.no følger innen Norge prinsippene i angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake. Angrerettloven dekker salg hvor det er selger som tar initiativ til handelen, f.eks. via Direct Mail, eller tilbud til kjøperen ved telefonsalg på selgerens initiativ. Dette gjelder også ved salg via websider. Varen må returneres til e-apoteket.no innen 14 dager fra mottak. For returer hvor varen ikke er i vesentlig samme stand som ved mottak, gis det ingen returrett med mindre dette er uttrykkelig avtalt skriftlig med e-apoteket.no på forhånd. I slike tilfeller kan man ikke regne med å få tilbakebetalt hele beløpet, men fratrukket et beløp som tilsvarer verdiforringelsen av varen.

Det er ingen returrett på pakninger hvor forsegling er brutt. Ved korrekt gjennomført retur (iht. angrefrist) tilbakebetales varens fulle pris og utlagte fraktkostnader til kjøper.

Retur: Vilkår for firmaer, offentlig institusjoner og næringsdrivende:
Ingen returer godtas uten at dette er avtalt skriftlig på forhånd. Vi forsøker likevel å være fleksible med å ta varer i retur og ordne en løsning som er akseptabel for begge parter.

Uavhentede leveranser
Ved uavhentede leveranser/pakker vil kjøperen bli innkrevet et beløp tilsvarende sum av følgende: 100 kroner i gebyr for uavhentet vare til å dekke e-apoteket.no sitt arbeid med forsendelsen (pakking, ordremottak m.v.), verditap på varen fra fakturadato inntil varen igjen er i e-apoteket.no´s besittelse og utlagte fraktkostnader til og fra kjøper.

Reklamasjonsrett
Reklamasjonsrett etter kjøpslovens bestemmelser. Se Retur av varer.

Reklamasjon:
Dersom det foreligger en mangel ved varen som ikke skyldes kunden eller forhold på kundens side, kan kunden velge mellom retting og omlevering eller prisavslag m.m. Retting og omlevering skal skje uten kostnad og uten vesentlig ulempe for kunden innen rimelig tid og uten risiko for at kunden ikke får dekket sine utlegg av e-apoteket.no.

Frist for reklamasjon er 2 måneder etter at kunden oppdaget mangelen, siste frist er 2 år etter mottak av varen (5 år dersom produktet ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år).

Se også Retur av varer

Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt kjøperens verneting, det vil normalt si i nærheten av der kjøperen bor.

Skriv inn søkeord og klikk på Enter for å søke

Handlekurv

Du har ingen produkter i handlekurven.